Correcció

No només és una qüestió d'errades.

Oferim un servei de correcció de textos que va més enllà de les errades ortogràfiques i gramaticals. Utilitzem únicament correctors nadius degudament qualificats en la llengua en qüestió, que revisen també l’adequació de l’estil i la fluïdesa del text perquè el resultat final sigui òptim.

La llengua catalana és una de les nostres àrees d’especialització. Absolutament TOTS els professionals que col·laboren amb nosaltres disposen de qualificacions oficials que acrediten els seus coneixements sobre correcció de textos orals i escrits (antic nivell K).

Respecte de la llengua castellana, treballem amb professionals que disposen de formació específica en correcció, tant ortotipogràfica com d’estil, i donem prioritat a tots aquells que demostren una voluntat de reciclatge i que aposten per actualitzar els seus coneixements contínuament.

La mateixa política seguim amb els correctors que treballen amb llengües de fora de l’Estat, la majoria dels quals ens ha confirmat la seva vàlua mitjançant la feina feta en cada col·laboració.